Projekty unijne

Projekt Grantowy Pomorski Broker Eksportowy

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Ekspansja firmy HEATPEX sp. z o.o. na rynkach europejskich, promocja marki na nowych rynkach: włoskim i tureckim.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 160 100,00 zł

 

Wysokość dofinansowania: 79 985,96 zł

 

Nr umowy UDG-PBE.05.2021/070