KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HEATPEX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, NIP: 583-285-37-09, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym KRS 0000204309, kapitał zakładowy 50.000 zł;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych, składania ofert i ich realizacji, informowania o produkcie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie, w wyjątkowych sytuacjach podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o wyrażoną zgodę oraz uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zależnie od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej);
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2′
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  8. Informujemy, iż Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że nie jest stosowane profilowanie.