KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HEATPEX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, NIP: 583-285-37-09, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym KRS 0000204309, kapitał zakładowy 50.000 zł;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych, składania ofert i ich realizacji, informowania o produkcie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie, w wyjątkowych sytuacjach podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o wyrażoną zgodę oraz uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zależnie od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej);
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2′
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  8. Informujemy, iż Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że nie jest stosowane profilowanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI ARIA myHOME:

1.Informacje ogólne
1.1 Aplikacja ARIA myHOME została stworzona i jest dystrybuowana przez Heatpex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, KRS: 0000204309, NIP: 5832853709, REGON: 193031338, kapitał zakładowy: 50 000 zł, dalej jako „Heatpex”.
1.2. Z Heatpex można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@heatpex.pl, telefonicznie: +48 (58) 30-90-283, pocztą: Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk, Polska.
1.3. Aplikacja ARIA myHOME przeznaczona jest do konfiguracji paneli sterujących produkowanych przez Heatpex (dalej: „panel sterujący”) poprzez połączenie urządzenia Użytkownika z aplikacją ARIA myHOME.
1.4. Polityka prywatności aplikacji ARIA myHOME (dalej: „Polityka”) ma na celu dostarczenie informacji na temat wykorzystania danych i informacji przez aplikację ARIA myHOME z uwzględnieniem osoby korzystającej z aplikacji ARIA myHOME (dalej: „Użytkownik”) lub urządzenia, na którym została ona zainstalowana (dalej: „Urządzenie Użytkownika”) oraz uprawnień do korzystania z niezbędnych komponentów Urządzenia Użytkownika przez aplikację ARIA myHOME.

2. Zasady korzystania z danych i informacji
2.1. Aplikacja ARIA myHOME nie gromadzi ani nie wykorzystuje ŻADNYCH danych osobowych Użytkownika, czyli informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Aplikacja ARIA myHOME nie rozpoznaje tożsamości Użytkowników.
2.2. Jedynymi informacjami przechowywanymi w aplikacji ARIA myHOME, którymi użytkownik może dowolnie zarządzać, są zrzuty konfiguracyjne utworzone przez użytkownika oraz preferencje aplikacji, które obejmują wyłącznie:
Motyw ARIA myHOME Application,
preferowaną jednostkę temperatury aplikacji ARIA myHOME.
Dane te są wykorzystywane w celu skonfigurowania zachowania i wyglądu aplikacji ARIA myHOME Application w sposób określony przez Użytkownika.

3. Zasady korzystania z uprawnień do komponentów Urządzenia Użytkownika
3.1. Do prawidłowego działania aplikacji ARIA myHOME niezbędne jest korzystanie przez nią z komponentów Urządzenia Użytkownika.
3.2. Przed użyciem tych komponentów aplikacja ARIA myHOME zwróci się o nadanie uprawnień do komponentów Urządzenia użytkownika.
3.3. Do korzystania z aplikacji ARIA myHOME niezbędne są następujące komponenty Urządzenia użytkownika:
3.3.1. Bluetooth, niezbędny do nawiązania połączenia i komunikacji pomiędzy Urządzeniem Użytkownika a wybranym panelem sterującym,
3.3.2. Lokalizacja urządzenia użytkownika, niezbędna tylko do znalezienia otaczających go urządzeń BLE (Bluetooth Low Energy) (również wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta lub nie jest używana). Fizyczna lokalizacja urządzenia nie jest nigdy określana ani wykorzystywana do żadnych celów,
3.3.3. Zapis i odczyt pamięci urządzenia (write external storage, read external storage), niezbędne do:
zarządzania plikami aktualizacji oprogramowania dla sterownika,
tworzenia i zarządzania snapshotami konfiguracji,
3.3.4. Wibracja, niezbędna do informowania użytkownika o skopiowaniu aplikacji specjalne hasło.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Heatpex