Polityka prywatności

 

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej dostępnej pod adresem: heatpex.pl  („strona internetowa”), jak również przetwarzania Twoich osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz także informacje na temat wykorzystywanych na stronie internetowej plików cookie.

Dane Administratora i kontakt z Administratorem
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest HEATPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-044) przy ulicy Trakt Św. Wojciecha 29, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204309, posługująca się numerem NIP 5832853709, REGON 1930313387.
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się kontaktować, pisząc na adres e-mail: biuro@heatpex.pl

Sposób zbierania danych osobowych
Zbieramy Twoje dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
– kontaktu mailowego lub telefonicznego, w wyniku wykorzystania formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej,
– korespondencji z nami, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania i prośby,
– przeglądania naszej witryny internetowej,
– skorzystania ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem
Gdy kontaktujesz się z Administratorem mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy Twoje dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Ciebie i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
podejmowania działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, np. przesyłanie ofert na Twoją prośbę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przesłania oferty.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z Tobą umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów”. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 5 lat od nawiązania kontaktu.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów
W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa o świadczenie przez Administratora usług na Twoją rzecz, gdy założysz konto na stronie internetowej Sklepu, dokonasz zakupu w Sklepie, Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem Strony internetowej, w tym: umożliwienia korzystania z konta on-line, identyfikacji osoby rejestrującej konto on-line/logującej się na koncie on-line – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.
Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia. W przypadku konta on-line dane przetwarzane na tym koncie będą przechowywane do czasu usunięcia konta (za wyjątkiem danych transakcyjnych, które Administrator ma obowiązek przechowywać zgodnie z terminami ustawowymi).

Współadministratorzy
Administrator może korzystać z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego na jego witrynie internetowej banneru serwisów Facebook, LinkedIn i YouTube, które przekierowują odpowiednio do:
– strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/HeatpexPL
– strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie LinkedIn https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=%2Fcompany%2F67878920
– strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8BUHcXc0-KtgzCAUksDvWQ
W przypadku wykorzystywania przez Administratora Profilu Facebook, Profilu LinkedIn, Profilu YouTube oraz zamieszczenia na jego witrynach wtyczek społecznościowych współadministratorem danych użytkownika jest również odpowiednio:
– Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland,
– LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland,
– Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Gordon House, Barrow Street, DUBLIN 4, D04 E5W5, CO DUBLIN, IRELAND.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook, LinkedIn lub YouTube oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi. Według nich, Meta Platforms Ireland Ltd. przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.
Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Administrator nie ma żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie może go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, Administrator ma na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.
Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO
W związku z tym, że przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Tobą lub inną osobą, która w Twoim imieniu przesyła wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.
Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom, tj.:
podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, szkoleniowe, księgowe, marketingowe, informatyczne (w większości przypadków są to podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w sklepie internetowym;
kurierom, poczcie;
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

Pliki cookie
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Administrator stosuje pliki cookie (popularne „ciasteczka”). Korzystanie z naszych witryn oznacza, że mogą być one zamieszczane na Twoim urządzeniu.
Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej Administratora służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim urządzeniu podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
Niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji.
Analityczne pliki cookie – umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim urządzeniu analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.
Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowałeś na nasze reklamy. Jeżeli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają Twojej uprzedniej zgody. Te podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
o Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus);
o Facebook, LinkedIn, YouTube (przez wtyczki).

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami mogą obejmować profilujące pliki cookie, czyli takie, które tworzą profile użytkowników w celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami okazanymi przez użytkowników podczas korzystania z Internetu wykorzystywane do celów reklamowych oraz pliki cookie do retargetingu, które są używane w celu dostarczania reklam dotyczących produktów podobnych do tych, którymi wykazałeś zainteresowanie (np. wyświetlają strony o produktach, które odwiedziłeś na mojej Stronie internetowej, kiedy przeglądasz strony powiązane) lub do pomiaru efektywności kampanii marketingowych (mojej lub podmiotów trzecich).
Pliki cookie mediów społecznościowych, które umożliwiają operatorom portali społecznościowych instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Te pliki wymagają Twojej uprzedniej zgody. Są one zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie i mogą być także używane, kiedy przeglądasz inne strony, aby dostarczyć Ci reklamy, które są zgodne z Twoimi preferencjami.
W celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest Twoja zgoda. W związku z tym, gdy pierwszy raz odwiedzasz naszą Stronę internetową, wyświetla Ci się baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą Twoje preferencje.
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję:
„Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
„Ustawienia”, możliwe będzie szczegółowe zarządzanie swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola na wyświetlonym banerze cookie.
“Odrzuć wszystkie”- będzie to oznaczać, że nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu. Wybierając tę opcję odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.
Podkreślamy, że akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, który umożliwia korzystanie z naszych witryn internetowych. Możliwe jest też w każdym momencie dokonanie zmiany ustawień plików cookie klikając w treść „Zarządzanie udzielonymi zgodami (pliki cookie)” umieszczoną w lewym dolnym rogu strony internetowej.

Transfer danych poza EOG
Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mając jednak na uwadze wykonywanie usług i zadań przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury informatycznej (IT), możemy zlecać realizację określonych czynności renomowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie tych danych poza obszar EOG.
W powyższych przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku takiego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”.
W związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google Analytics, poczty elektronicznej oraz potencjalnie innych dostawców usług, Twoje dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.
W przypadku usługi Google Analytics zostało wdrożone na Stronie internetowej anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP) poprzez kod „gat._anonymizelp();”. Dzięki temu adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz EOG skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.  Więcej na temat przetwarzania informacji w ramach usługi Google Analytics możesz przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-23 RODO), każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– usunięcia swoich danych,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych,
– przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adresy wskazane w dziale: „Dane Administratora i kontakt z Administratorem”.
Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów, w tym serwisów społecznościowych, możesz wykonywać swoje prawa wobec operatora tego serwisu zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
LinkedIn:https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other,
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w wyniku którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników.

Zabezpieczenie danych osobowych
Stawiając sobie za cel ochronę Twoich danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych, m.in. poprzez: szkolenie naszego personelu i budowanie świadomości w obszarze ochrony danych, dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie, przy jednoczesnym złożeniu przez nie oświadczenia o zachowaniu poufności, wdrożenie systemów i zabezpieczeń, które mają zapewnić poufność, integralność i dostępność danych, nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, w szczególności kontrolę tego jakie dane oraz w jakim zakresie pozyskujemy, a także komu je ewentualnie przekazujemy, współpracę z partnerami biznesowymi, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

Aktualizacja Polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w przyszłości – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych, a także w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na przetwarzanie danych.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024 roku