Regulamin Sklepu internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje

1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie Konta;

2. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez HEATPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; 

3. Konsument – zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, osoba fizyczna, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, utworzony poprzez wypełnienie i przesłanie do Heatpex Sp. z o.o. Formularza Rejestracji uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;

5.Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;

6. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez HEATPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jako administratora, dostępny pod adresem: [www.heatpex.pl];
7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego HEATPEX;
8. Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.heatpex.pl, za pośrednictwem którego Klient może, w szczególności, składać Zamówienia;

9. Sprzedawca– HEATPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-044) przy ulicy Trakt Św. Wojciecha 29, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204309, posługująca się numerem NIP 5832853709, REGON 1930313387;

10.Towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży za wyjątkiem rzeczy służącej tylko jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na
podstawie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej;
11. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
12. Umowa sprzedaży (Umowa) – oznacza: (I) umowę sprzedaży Towarów lub usług, (II) umowę sprzedaży Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, zawartą pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu;
13. Usługa cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta, oznacza usługę pozwalającą Konsumentowi na: (I) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (II) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (III) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Usługa/Usługi – świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów i usług lub umowy sprzedaży Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej;

II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.heatpex.pl i stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy pod nazwą HEATPEX działający pod adresem www.heatpex.pl, prowadzony jest przez HEATPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-044) przy ulicy Trakt Św. Wojciecha 29, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204309, posługująca się numerem NIP 5832853709, REGON 1930313387.

3.Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@heatpex.pl, 

– telefonicznie: +48 58 30 90 283

– pisemnie na adres: HEATPEX ul. Spółdzielców 1, 83-314 SOMONINO

4. Niniejszy Regulamin określa:

– rodzaje, zakres warunki usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klienta,

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Sklepie internetowym;
– warunki, zasady oraz sposób składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
– zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient musi posiadać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wraz z przeglądarką internetową.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego na wybranym stanowisku lub urządzeniu końcowym jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny (w tym system operacyjny), z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych.

7. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sklep internetowy Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na stronie internetowej Sklepu.

8. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu HEATPEX. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Każdy Klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego Konta klienta w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
– dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.heatpex.pl i dokonać wyboru Towaru, Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych pozycji. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych i kontaktowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach, Usługach, Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy.

7. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach Konta po zalogowaniu.

V. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów, usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych podawane są w polskich złotych i w przypadku ceny brutto zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości Zamówienia,
– gotówką w formie pobrania – należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy Towaru, Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
– płatnością w systemie Przelewy24.pl, operatorem płatności elektronicznych jest PayPro z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, Kapitał zakładowy 5.476.300,00 zł PLN (wpłacony w całości).

W przypadku każdego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Sklep internetowy akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

3. Faktura VAT doręczana jest Klientowi w formie papierowej wraz z zamówionym Towarem.

4. Prezentacja cen w Sklepie internetowym jest zgodna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dyrektywa Omnibus). Link do aktu prawnego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0185

VI. Dostawa

1. Dostawa przedmiotu Umowy sprzedaży jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej DPD 

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego przedmiotu zawartej Umowy sprzedaży w HEATPEX ul. Spółdzielców 1, 83-314 SOMONINO dla zamówień opłaconych z góry.
4. Koszty dostawy wynoszą dla wysyłek na terenie Polski: 

– przesyłka kurierska  DPD – 24,60 zł. Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Koszty dostawy wynoszą dla wysyłek poza granice Polski do Unii Europejskiej: przesyłka kurierska DPD – 15 euro. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5. Termin realizacji dostawy wysyłek na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych i liczy się od dnia:
– w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem od dnia następnego od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep internetowy,
– w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem tradycyjnym od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu.

W przypadku wysyłek poza granice Polski czas, w jakim firma kurierska podejmie próbę doręczenia Zamówienia na wskazany adres, to okres od 3 do 10 dni roboczych.

6. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie braku zgodności u doręczyciela i kontakt ze Sklepem. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty przedmiotu Zamówienia przechodzi ze Sklepu internetowego na Klienta w momencie powierzenia przedmiotu Zamówienia przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

7. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie uzyskał do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu uzyskali do niej dostęp.

VII. Brak zgodności Towaru z umową

1. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową i w przypadku Klienta będącego Konsumentem odpowiada na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn.zm.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z Umową, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z ww. umową oraz najpóźniej w chwili jej zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
4. Sklep internetowy może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
5. Wobec Klienta innego niż Konsument Sklep ponosi odpowiedzialność m.in. zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi.
6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
7. Sklep internetowy może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 – dniowy termin na odstąpienie od Umowy.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta obejmuje swoim zakresem umowę sprzedaży Towarów i Usług, jak też umowę sprzedaży Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej.
Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub ostatniej z zamówionych rzeczy, lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru lub ostatniej z zamówionych rzeczy.
3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie obejmuje przypadków zawarcia tradycyjnej Umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez:

– wiadomość e-mail z treścią oświadczenia na adres sklep@heatpex.pl wraz z numerem Zamówienia, daty odbioru przesyłki, informacji jaki Towar jest zwracany.
– przesłanie oświadczenia na papierze lub na papierze w paczce razem ze zwracanym towarem.

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Zwracamy uwagę, że Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta podczas składania Zamówienia, chyba że wyraźnie Klient wybrał inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

9. Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy zobowiązany jest niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, dostarczyć zakupiony towar do Sprzedawcy lub odesłać towar na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sklep może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sklepu. Sklep jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

12. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (czyli odesłania towaru, dostarczenia do Sprzedawcy).

13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu zakupu (zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta),
– Wersji cyfrowej oprogramowania (W przypadku zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia w zakresie dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w myśl art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

IX. Reklamacje dotyczące Towarów, Usług, Treści i Usług cyfrowych (Towary)

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodny z Umową sprzedaży. Sprzedawcę obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w przypadku Konsumentów (w Rozdziale VII Regulaminu) oraz w stosunku do podmiotów niebędących Konsumentami odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady).

2. Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: HEATPEX ul. Spółdzielców 1, 83-314 SOMONINO,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@heatpex.pl

3. W przypadku wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć reklamowany Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić go Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową oraz odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej istniejące w chwili ich dostarczenia i ujawnione w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, o którym mowa powyżej, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem niezgodności Towaru z umową, o których mowa w ust. 1 powyżej. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

5. W składanej reklamacji zaleca się:

 (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności określenie reklamowanego towaru oraz opis niezgodności i datę wystąpienia niezgodności;
(2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia niezgodności (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile niezgodności jest istotna);
(3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6. Określone w punkcie 5 powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania wyżej wskazanych informacji.

X. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym

Sprzedawca na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@heatpex.pl
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Sprzedawca zobowiązuje  się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Sklep internetowy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę świadczy nieodpłatne usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów w postaci:

– zapoznanie się z treściami publikowanymi na stronie internetowej Sklepu;

– założenie i prowadzenie Konta;

– prowadzenie Koszyka;

– składanie Zamówień w Sklepie;

udostępnienie Formularza Kontaktowego;

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie również możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionych powyżej usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla sposobu świadczenia danej usługi.

4. Usługa zapoznania się z treściami publikowanymi na stronie Sklepu:

W ramach Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze strony Sklepu, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na stronę. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia strony Sklepu przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Sprzedawcy, ani ze strony Klienta. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

5. Usługa założenia i prowadzenia Konta:

Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.

Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: [imię, nazwisko, e-mail], loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Sprzedawca prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.

Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.

Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy. Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

6. Usługa prowadzenia koszyka:

Usługa polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Sprzedawcy, ani ze strony Klienta. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

7. Usługa formularza kontaktowego:

Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Sprzedawcę jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: [……………….]. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Sprzedawcy, ani ze strony Klienta.

XIII. Ochrona danych osobowych

1.Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ich ochronie.

2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest HEATPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-044) przy ulicy Trakt Św. Wojciecha 29, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204309, posługująca się numerem NIP 5832853709, REGON 1930313387.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:  www.heaetpex.pl

4. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem [Przelewy24.pl], w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR działająca pod ww. adresem jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów ze strony Sklepu internetowego jest Heatpex Sp. z o.o., do którego Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XV. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów z Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Heatpex Sp. z o. o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów obowiązującego prawa, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia bądź zawarły umowy przed dokonaniem zmian.

7. Regulamin obowiązuje od 31.01. 2024 roku.